Οδηγίες για το Γάμο σας

Οδηγίες για το Γάμο σας
0 0
Read Time:5 Minute, 7 Second

Δικαιολογητικά για την τέλεση Γάμου.

Α. ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ.
Όταν και οι δυο Μελλόνυμφοι διαμένουν στην ίδια Ενορία για χρονικό διάστημα πλέον των πέντε χρόνων στο Ναό της οποίας θα τελεσθεί ο Γάμος για να εκδοθεί η Άδεια Γάμου απαιτούνται:

1. Προαναγγελία Γάμου. Δημοσίευση σε Εφημερίδα η οποία προσκομμίζεται στο Ναό.
2.Παράβολο χαρτοσήμου 15 ευρώ . Προμηθεύεται από το Δημόσιο Ταμείο (ΔΟΥ)

3. Πιστοποιητικό Αγαμίας και ασχέτου συγγενείας για τον καθένα από τους μελλονύμφους. Εκδίδεται από τον Εφημέριο.
Για την έκδοση του απαιτούνται:
α) Παρουσία δυο ενήλικων Μαρτύρων με τις Αστυνομικές τους ταυτότητες.
β) Δύο Δηλώσεις του Ν.1599/1986 (που αντικατέστησε το Ν.105). Συμπληρώνονται παρουσία του Εφημερίου και υπογράφονται από τον κάθε Μελλόνυμφο περί της κατοικίας και της αγαμίας των.

γ) Κληρικόσημο των 2 ευρώ για το κάθε Πιστοποιητικό. Διατίθεται από τον Εφημέριο.
4. Ειδικές περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση διαζεύξεως. Κατατίθεται το Διαζευκτήριο με την ένδειξη ΔΙΑ ΓΑΜΟ το οποίο εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη όπου τελέσθηκε αυτός. Σε περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικού Γάμου κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη του Γάμου με καταχωρημένο το αμετάκλητο της δικαστικής αποφάσεως. Εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου.
β) Σε περίπτωση χηρείας. Κατατίθεται Ληξιαρχική Πράξη θανάτου και βεβαίωση του βαθμού Γάμου (Α ή Β) από την Ενορία ή την Μητρόπολη ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
γ) Σε περίπτωση που ο ένας των Μελλονύμφων κατοικεί σε άλλη Ενορία, το Πιστοποιητικό Αγαμίας θα εκδώσει ο Εφημέριος της Ενορίας του. Εάν η Ενορία ενός εκ των Μελλονύμφων ανήκει και σε άλλη Μητρόπολη από αυτή πού θα τελεσθεί ο Γάμος,το Πιστοποιητικό Αγαμίας θα πρέπει να θεωρείται πρώτα από την Μητρόπολη αυτή και έπειτα προσκομίζεται στον Εφημέριο, ο οποίος θα τελέσει τον Γάμο.
5. Αίτηση Αδείας Γάμου και δηλώσεις προσδιορισμού επωνύμων τέκνων σχηματίζονται από τον Εφημέριο, ενώπιον του οποίου συμπληρώνονται και υπογράφονται τα σχετικά έγγραφα.
6. Εαν έχει προηγηθεί πολιτικός Γάμος των μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται και Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως Πολιτικού Γάμου.
7. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στο Γραφείο Γάμων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (Γραφεία: οδός Βογατσικού 7 κάθετος της οδ. Μητροπόλεως), από ένα τουλάχιστον των Μελλονύμφων ή και από τρίτο πρόσωπο.
Για οποιανδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να πληροφορήσθε στο τηλεφωνικό αριθμό 2310 279437 από Δευτέρα εως Παρασκευή ώρες Γραφείου.
8. Τα Δικαιολογητικά εκδίδονται αυθημερόν και η άδεια Γάμου παραλαμβάνεται αμέσως από τους ενδιαφερομένους και προσκομίζεται στον Εφημέριο.

Β. ΜΙΚΤΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
Σε περίπτωση Μικτού Γάμου, μεταξύ Ελλήνων πολιτών, Ορθοδόξου και Ετεροδόξου (Ρωμαιοκαθολικού ή Προτεστάντη με Τριαδικό Βάπτισμα), εκτός των ως άνω δικαιολογιτικών από το Ετερόδοξο μέλος απαιτούνται επι πλέον τα εξής:
1. Πιστοποιητικό Βαπτίσματος. Εκδίδεται από το Ναό όπου τελέσθηκε το Βάπτισμα.

2. Πιστοποιητικό Αγαμίας. Εκδίδεται απο την ετερόδοξη Ενορία.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (που αντικατέστησε το Ν.105) ότι συμφωνεί τα τέκνα που θα προέλθουν από το γάμο, θα βαπτισθούν και θα ανατραφούν σύμφωνα με το Ορθόδοξο Χριστιανικό Δόγμα.

Γ. ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ.
1. Σε περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξων (Έλληνος και Αλλοδαπού) για το αλλοδαπό μέλος, επί πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται για το Γάμο μεταξύ Ελλήνων Ορθοδόξων ( Ενότητα Α παραγρ.1-8) απαιτούνται και τα εξής:

α) Πιστοποιητικό Βαπτίσεως από την Ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Χώρας του.
β) Πιστοποιητικό Αγαμίας από τον Δήμο της χώρας του ή από την Ενορία της ορθοδόξου Εκκλησίας της Χώρας του.
Στην περίπτωση όπου υπάρχει προηγούμενος γάμος απαιτείται η λύσις αυτού και προσκομίζεται το σχετικό διαζευκτήριο στην περίπτωση Θρησκευτικού Γάμου ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με καταχωρημένο στο περιθώριο το Διαζύγιο στην περίπτωση του Πολιτικού Γάμου.
Τα ως άνω Πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά από επίσημη Ελληνική αρχή του Εξωτερικού ή από επίσημο Μεταφραστικό Γραφείο στην Ελλάδα.
Για τα Εκκλησιαστικά πιστοποιητικά απαιτείται θεώρηση από το αρμόδιο Γραφείο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (οδός Ιασίου 1 Αθήνα)
γ) Άδεια παραμονής στην Ελλάδα εφόσον το αλλοδαπόν μέλος δεν προέρχεται από Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένώσεως.
δ) Τα πιστοποιητικά Εξωτερικού Εκκλησιαστικά και πολιτικά του αλλοδαπού μέλους πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα Χάγης ή Apostil από την αρμόδια Υπηρεσία της Χώρας του.

Δ .ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ.
Σε περίπτωση Γάμου ,Ορθοδόξου ή Μικτού , μεταξύ Αλλοδαπών εκτός κατοίκων Ευρωπαϊκης Εώσεως, οι οποίοι δεν πρόκειται να παραμείνουν στην Ελλάδα απαιτούνται τα εκκλησιαστικά και πολιτικά πιστοποιητικά της ενότητας Γ
και επιπλέον η απόδειξει νόμιμης εισόδου και παραμονής
στην Ελλάδα (visa).

Παρατηρήσεις.

Γάμοι δεν τελούνται:
Α) Μεταξύ Ορθοδόξων και Αλλοθρήσκων (Μουσουλμάνων.Εβραίων κ.α.) εκτός εάν το αλλόθρησκον μέλος δεχθεί να βαπτισθεί και να γίνει Ορθόδοξος.
Β) Μεταξύ Ορθοδόξων και Ετεροδόξων που δεν έχουν Τριαδικό Βάπτισμα όπως είναι οι κάτωθι:
Αγαπινισμός, Αδελφοί ελευθέρου Πνεύματος, Αντβεντισταί της Εβδόμης Ημέρας, Βοημοί Αδελφοί, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής Καθαροί Κουάκεροι Μορμόνοι Χριστάδελφοι τα Παιδιά τουΜω Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής Αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές Ομάδες (Κοινωνία μαθητών του Χριστού, Ανανεωμένοι Χριστιανοί κ.λ.π.),υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Ευαγγελική Αδελφότης ή Πεντηκοστή,Πανελλήνιος Χριστιανική Αδελφότης) Αγγλικανοί αποσχισθέντες από την επίσημη Αγγλκανικής Εκκλησία κ.λ.π.

Πιστοποιητικό Γάμου.
Δια την έκδοση του Πιστοποιητικού Γάμου απαιτείται:

α) Ληξιαρχική Πράξη Γάμου την οποία λαμβάνουμε από το Ληξιαρχείο του Δήμου όπου είναι δηλωμένος ο θρησκευτικός Γάμος.

β) Αίτηση του αιτούντος προς το Γραφείο Γάμων της Ι.Μ.Θ.

Διαζευκτήριο.
Δια την έκδοση του διαζευκτηρίου απαιτούνται τα έγγραφα τα οποία η εισαγγελία πρωτοδικών διαβιβάζει προς την αρμόδια Εκκλησιαστικήν Αρχή όπου είχε τελεσθεί το μυστήριο του Γάμου.
Δια την παραλαβή του διαζευκτηρίου απαιτείται:

α) Παράβολο Χαρτοσήμου των 15 ευρώ . Προμηθεύεται απο Δημόσιο Ταμείο (Δ.Ο.Υ.)
β) Αστυνομική Ταυτότητα.
Τα αντίγραφα των διαζευκτηρίων μπορούν να παραληφθούν απο τους ίδιους τους ενδιαφερομένους ή από τους δικηγόρους όπου έχουν αναλάβει την υπόθεση ή από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Ο Διευθυντής του γραφείου γάμων
πρωτοπρεσβύτερος π. Παλαιολόγος Μάνος

Σχετικά αρχεία:

Έντυπο Δηλώσεως Θρησκευτικού Γάμου σε μορφή (doc)

Έντυπο Δηλώσεως Θρησκευτικού Γάμου σε μορφή (pdf)

Αίτηση κοινού για το Γραφείο Γάμων της Ι.Μ.Θ.

Αίτηση πνευματικής λύσης γάμου (αρχείο pdf για εκτύπωση και χειρόγραφη συμπλήρωση)

 

Σημείωσις:

Για κάθε επίσκεψή σας στο γραφείο γάμων της Ι.Μ.Θ., καλό θα ήταν να κλείσετε ραντεβού στο τηλέφωνο του γραφείου (2310279-437) και ώρες: 10.30-13.00 καθημερινά.

Είτε για άδεια γάμου ή επικύρωση πιστοποιητικού αγαμίας (σε περίπτωση που ο γάμος τελεσθεί εκτός Μητροπολιτικής περιφέρειας, είτε για έκδοση διαζευκτηρίου).

Εκ του Ιερού Ναού.

Happy

Happy

0 %

Sad

Sad
0 %

Excited

Excited
0 %

Sleepy

Sleepy

0 %

Angry

Angry
0 %

Surprise

Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *