Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2016

0 0
Read Time:4 Minute, 12 Second

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ           

25 Δεκεμβρίου 2016

            ἀριθμ. πρωτ. : 793.-                                               

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΘΙΜΟΣ

 Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς

τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

 Ἀδελφοί μου,

Ὁ μολυβένιος διεθνὴς οὐρανὸς σκιάζει καταθλιπτικὰ τὸν σύγχρονο κόσμο. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση, ἡ παγκόσμια ἀναταραχή, ὁ τρόμος ἑνὸς νέου καταστρεπτικωτάτου πολέμου, οἱ φοβεροὶ πύραυλοι τῶν δυὸ ὑπερδυνάμεων στὴν καρδιὰ τῆς Εὐρώπης, οἱ ἐσωτερικὲς καὶ ἐξωτερικὲς διαμάχες τῶν κρατῶν, ἡ ἀνεργία καὶ ἡ πεῖνα στὶς ὑπανάπτυκτες χῶρες, ἔχουν δημιουργήσει στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα, τὴν ἀμφιβολία καὶ τὸ ἄγχος. Παράλληλα, ὅσοι εἶναι βυθισμένοι στὸν πλοῦτο καὶ στὶς ὑλικὲς ἀπολαύσεις, προσπαθοῦν ὑποκριτικὰ νὰ ὑπερκεράσουν τοὺς πανανθρώπινους προβληματισμοὺς τῆς ἐποχῆς μας, φθάνοντας μὲ τὴν διαγωγή τους στὸ ἑξῆς ἀπαράδεκτο φαινόμενο. Νὰ εἶναι προκλητικοὶ ἀπέναντι τῶν συνανθρώπων τους καὶ βλάσφημοι ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ. Εὐτυχῶς ὅτι μέσα σ’ αὐτὴ τὴν ζοφερὴ παγκόσμια κρίση δὲν λείπουν οἱ ἄνθρωποι, ποὺ γεμᾶτοι ἀπὸ πίστη, ἀπὸ εὐσέβεια καὶ θεία προσδοκία στρέφουν τὰ μάτια τους ψηλὰ στὸν Οὐρανὸ γιὰ νὰ ἀντικρύσουν τὸν Ἀστέρα τῆς Ἀνατολῆς καὶ νὰ ἀκούσουν τοὺς ἀγγελικοὺς ὕμνους, καθὼς ὁ κύκλος τοῦ χρόνου μᾶς ξαναφέρνει τὴν μεγάλη, τὴν κοσμοσωτήρια ἑορτὴ τῶν Χριστου-γέννων. Ἀνάμεσα σ’ αὐτούς, λυτρωμένοι κι’ ἐμεῖς, καλούμεθα νὰ ἀναζητήσωμε στὸν ἐνανθρωπήσαντα Θεό μας τὴν αἰώνια, τὴν ἀναφαίρετη εἰρήνη. Τὴν εἰρήνη στὶς ἰδικές μας ψυχὲς καὶ τὴν εἰρήνη σ’ ὁλόκληρο τὸν κόσμο.

Καλούμεθα ὅλοι, ὄχι σὲ κάποια ἀπὸ τὶς κοινότυπες πορεῖες, ἀλλὰ σὲ μιὰ συνεχῆ πορεία προσευχῆς πρὸς τὸν Ἐμμανουήλ, τὸν Λυτρωτὴ Χριστό. Σὲ μιὰ ἀδιάκοπη θερμὴ ἱκεσία πρὸς τὸν Θεὸ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς χαρᾶς, γιὰ νὰ βασιλεύσῃ αὐτὸ τὸ μεγάλο ἀγαθὸ στὸν κόσμο. Νὰ αἰσθανθοῦν ἥσυχοι καὶ ἤρεμοι οἱ ἄνθρωποι. Νὰ σταματήσουν οἱ πόλεμοι, οἱ ἀπειλὲς πολέμων, οἱ αἱματοχυσίες καὶ τὰ μίση. Νὰ ἀναπνέουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἐλεύθεροι, ἴσοι, μὲ σεβαστὰ τὰ ἀτομικά τους δικαιώματα, ἀπερίσπαστοι στὰ εἰρηνικά τους ἔργα. Ὅλοι καλούμεθα στὴ στρατεία τῆς προσευχῆς. Γιὰ νὰ ἔχουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι συμμετοχὴ στὰ ἀγαθὰ τῆς ζωῆς. Γιὰ νὰ μετατραποῦν οἱ ἐξοπλισμοὶ σὲ μέσα καὶ δυνατότητες γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν πονεμένων. Νὰ χορτάσουν ψωμὶ ὅσοι πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πεῖνα, γιὰ νὰ θεραπευθοῦν οἱ ἄῤῤωστοι, γιὰ νὰ πολεμηθοῦν οἱ ἀνθρωποκτόνες ἀῤῥώστιες, γιὰ νὰ μορφωθοῦν τὰ παιδιὰ τοῦ κόσμου. Ἂν ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας δὲν ἐκπηγάσῃ μιὰ τέτοια ὁλόθερμη παράκληση στὸ Χριστό, ποὺ γεννᾶται ἀπόψε, κι’ ἂν ἡ ἴδια προσευχὴ δὲν γίνῃ ἀδιάκοπο αἴτημα τῆς ζωῆς μας, θὰ εἴμαστε συνυπεύθυνοι γιὰ τὸν θάνατο τῆς εἰρήνης στὶς ἡμέρες μας.

Ἀλλὰ γιὰ νὰ φθάσωμε σ’ αὐτὴ τὴν παῤῥησία τῆς προσευ-χῆς πρὸς τὸν Χριστὸ τῆς Βηθλεέμ, εἶναι ἀνάγκη νὰ προηγηθῇ ἡ εἰρήνευση καὶ ἡ συμφιλίωση ἡ ἰδική μας μὲ τὸν Θεὸ καὶ συνανθρώπους μας. Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα ποὺ μεταδίδουν οἱ οὐράνιες ἁρμονικὲς ψαλμωδίες ἀπόψε στὴ Γῆ : «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λκ. 2,14). Ἕνα μήνυμα θεϊκὸ γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Μιὰ οὐράνια εὐλογία, ἡ ὁποία ἔρχεται νὰ ἁπαλύνῃ τὴν τραχύτητα τῆς ζωῆς. Μιὰ θεία ἐπαγγελία, ἡ ὁποία ἐκπληρώνεται ἀπὸ ὅσους κοσμοῦν τὴν ψυχή τους μὲ τὰ γνωρίσματα τοῦ μυστηρίου τῆς Φάτνης τῆς Βηθλεέμ. Μὲ τὴν ταπείνωση δηλαδή, τὴν καθαρότητα, τὴν ἀνιδιοτέλεια, τὴν καλωσύνη καὶ τὴν λιτότητα. Τέτοια Φάτνη, ἄξια νὰ δεχθῇ τὸν Σωτῆρα Χριστό, πρέπει νὰ γίνῃ ἡ κάθε οἰκογένεια. Τὸ ἀναντικατάστατο αὐτὸ κύτταρο τῆς κοινωνίας μας, ποὺ τὸ καθιερώνει μὲ τὴν μυστηριακὴ πράξη της ἡ Ἐκκλησία, μπορεῖ νὰ ἀναδειχθῇ ὑποδειγματικὸς χῶρος εἰρηνικῆς ζωῆς καὶ συνυπάρξεως, ἐὰν ὁ σύζυγος καὶ ἡ σύζυγος, οἱ ἄμεσοι συγγενεῖς καὶ τὰ παιδιὰ ἐμπνέωνται ἀπὸ τὴν αὔρα τῆς εἰρήνης, τὴν ὁποία ὁ Χριστὸς στέλνει σ’ ὅλο τὸν κόσμο. Εἶναι χρήσιμο νὰ σκεφθοῦν τὰ μέλη κάθε χριστια-νικῆς οἰκογενείας, ἀλλὰ καὶ ὁ καθένας μας σὲ ὅποιο σύνολο κι’ ἂν ἀνήκει, ὅτι ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ δὲν εἴμεθα «ὡς ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ, ἀλλ΄ ἡμεῖς ἐγεννήθημεν ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ, αὐτὸς γὰρ ἐστὶν ἡ εἰρήνη ἡμῶν» (Ἐφεσ. 2,12-14).

Ἔχομε τὴν ὑψίστη εὐλογία τοῦ Θεοῦ νὰ ἀνήκωμε στὴν ἀληθινή, στὴν ὡραιότερη καὶ πνευματικώτερη θρησκεία ὅλου τοῦ κόσμου. Δὲν εἶναι μόνο θρησκεία. Εἶναι ἀλήθεια καὶ ἀποκάλυψη. Ἡ εἰρήνη τῆς καρδιᾶς τοῦ καθενός μας εἶναι προσφορὰ στὴν εἰρήνη ὅλου τοῦ κόσμου. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ προσευχή μας γιὰ νὰ κυριαρχήσῃ ἡ εἰρήνη σ’ ὁλόκληρη τὴν γῆ μας. Σ’ αὐτὰ τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2016 καὶ γιὰ τὸν καινούργιο χρόνο 2017 ποὺ ἔρχεται εὔχομαι γιὰ ὅλους σᾶς, χωρὶς καμμιὰ ἐξαίρεση, «ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Φιλιπ. 4,7).

Ἀναγεννημένοι ἀπὸ τὴν Γέννηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, φωτισμένοι ἀπὸ τὸ ὁλόλαμπρο Ἄστρο τῆς μυστικῆς νύκτας, ἂς συνεχίσωμε ὅλοι μας, ὥριμοι καὶ γέροντες, παιδιὰ καὶ νέοι, τὸ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ τῆς ζωῆς μας, ὡς συνεχιστὲς τῆς πορείας τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τῶν προγονικῶν πατέρων μας. Μὲ τὴν θερμὴ πίστη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπό μας θὰ ζήσωμε τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου περὶ τοῦ Κυρίου. «καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας» (Ἰω. 1,14).

  Ἀδελφοί μου,

Εὐλογημένα Χριστούγεννα

Εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

   + Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

 

 

 

 

 

Happy

Happy

0 %

Sad

Sad
0 %

Excited

Excited
0 %

Sleepy

Sleepy

0 %

Angry

Angry
0 %

Surprise

Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *