ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018
0 0
Read Time:4 Minute, 16 Second

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΝΘΙΜΟΣ 

Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς 
τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Ἀγαπητοί μου πατέρες, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Πρὶν ἀπὸ 2000 χρόνια καὶ πλέον, μέσα ἀπὸ τὴν παγκόσμια καὶ ἀγωνιώδη ἀναμονὴ γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Λυτρωτῆ Θεοῦ καὶ μέσα ἀπὸ τὶς ἀδιάψευστες προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἄνοιξαν διάπλατα οἱ πύλες τοῦ Οὐρανοῦ ἐπάνω στὸ Σπήλαιο τῆς Βηθλεὲμ καὶ ἄγγελοι ἀπεσταλμένοι τῆς θείας βουλῆς, ἔψαλλαν γιὰ τὸ Θεόσδοτο Βρέφος τὸν ἐλπιδοφόρο ὕμνο: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Ἡ παλαιὰ ἐξορία τῶν Πρωτοπλάστων ἀπὸ τοὺς κήπους τῆς Ἐδὲμ ἔπαιρνε τέλος, ἀφοῦ οἱ οὐράνιες ἀγκάλες τοῦ Θεοῦ Πατέρα καὶ Δημιουργοῦ προετοιμάζοντο νὰ δεχθοῦν τὸν πεπλανημένο ἄνθρωπο, μὲ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ αἴροντος τὴν ἀμαρτία τοῦ κόσμου.

Τὸ σκηνικὸ τοῦ Σπηλαίου τῆς Βηθλεὲμ ἔγινε σύμβολο τῆς θείας ταπεινώσεως, καὶ στὴν πορεία τῆς θεϊκῆς ἀποκαλύψεως ἀνεδείχθη στὸ ἱερώτερο καὶ ὡραιότερο πίνακα τῆς συγκαταβάσεως τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ἀκτινοβολῶντας ζωὴ καὶ ἐλπίδα γιὰ τὴν ταλαιπωρημένη ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἱερὸς ὑμνωδὸς τῆς Ἐκκλησίας ἀναφωνεῖ μελωδικῶς:

«Σπηλαίῳ παρώκησας Χριστὲ ὁ Θεός, 
φάτνη ὑπεδέξατο, Ποιμένες δὲ καὶ μάγο προσεκύνησαν. 
Τότε δὴ τῶν προφητῶν ἐπληροῦτο τὸ κήρυγμα. 
καὶ Ἀγγέλων αἱ δυνάμεις ἐθαύμαζον, 
βοῶσαι καὶ λέγουσαι. 
Δόξα τῇ συγκαταβάσει σου, μόνε φιλάνθρωπε».

Ἡ μορφὴ τοῦ κόσμου ἄλλαξε ἀπὸ τὴν Θεία Γέννηση τοῦ Ἐμμανουήλ. Ἡ ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους κόπηκε στὰ δύο. Ὁ ψεύτικος κόσμος τῶν εἰδώλων ἐταράχθη ὁδεύοντας πρὸς τὴν ἀφάνεια. Κοσμικοὶ ἡγεμόνες αὶ σοφοὶ στοχασταὶ προετοίμαζαν ἄμυνα καὶ ἐπίθεση. Οἱ προφητεῖες στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἔγιναν ἀντικείμενο περιεργείας καὶ ἔρευνας. Οἱ πονεμένοι καὶ τραυματισμένοι ἀπὸ τὴν ζωὴ ἀνέκτησαν ἐλπίδες. Οἱ σκλαβωμένοι καὶ οἱ περιφρονημένοι διεξεδίκησαν τὰ δικαιώματά τους. Ὅλος ὁ κόσμος σὲ ἀναμονὴ ὥσπου νὰ ἔλθῃ ἡ ὥρα τῆς δημόσιας παρουσίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ θὰ ἀνατρέψῃ τὴν πνευματικὴ ῥαστώνη καὶ θὰ ξυπνήσῃ συνειδήσεις γιὰ νὰ ἀνέβουν στὴν κλίμακα τῶν πραγματικῶν ἀξιῶν τῆς ζωῆς.

Ὅταν ὁλοκληρώθηκε ἡ ἔλευση τοῦ Λυτρωτῆ, ὅταν αὐτὸς ἐδίδαξε τὸν ἀποκεκαλυμμένο Λόγο του, ὅταν διεξήρυξε τὴν αἰώνια ἀλήθεια ποὺ ἐλευθερώνει τὸν ἄνθρωπο, ὅταν προέβαλε τὴν πίστη στὸ Θεὸ ἐν ἐλευθερίᾳ, ὅταν ἐστηλίτευσε τὴν ὑποκρισία, ὅταν διεκήρυξε ὡς πρώτη ἀρετὴ τὴν ἀγάπη, ὅταν διεμόρφωσε καὶ ἀφῆκε ὑπόδειγμα βίου καὶ ζωῆς τὴν ἰδική του στάση καὶ συμπεριφορά, τότε προδομένος ἀπὸ τὴν κακία τοῦ κόσμου, ἀλλὰ δυνατὸς στὴν ἀδυναμία του, ἐσταυρώθηκε ἑκουσίως γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κάθε πιστοῦ ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι βαπτισμένος καὶ ἀνήκει στὴν Ἐκκλησία Του. Μὲ τὴν Ἀνάστασή Του ὁ Χριστός, μὲ τὴν Ἀνάληψη στοὺς Οὐρανοὺς καὶ τὴν ἀποστολὴ τοῦ Παρακλήτου, κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς γιὰ νὰ συγκροτήσῃ τὴν ἐπὶ γῆς Ἐκκλησία, συνεπληρώθη ὁ κύκλος τῆς Θείας Ἐπιφανείας, πάντοτε ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. 
Ἔτσι, κατὰ τὴν βουλὴ τοῦ Θεοῦ, ἡ μυστικὴ νύκτα τῆς Βηθλεέμ, μὲ γνώρισμα τὴν πτωχεία καὶ τὴν ταπείνωση τοῦ Ἰησοῦ, ἔγινε ἡ παγκόσμια σκηνὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ, ποὺ διὰ τῆς Ἐκκλησίας ἁγιάζει, εὐλογεῖ, σκεπάζει καὶ προστατεύει τὸν κόσμο, ἐπὶ εἴκοσι αἰῶνες. Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ ἀποστολικοὶ Πατέρες, οἱ Μάρτυρες, οἱ μεγάλοι Ἱεράρχαι καὶ οἱ Ὅσιοι ἐκήρυξαν σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, τὴν λυτρωτικὴ δύναμη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἀνακαινιστικὴ δωρεὰ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου.

Ἡ ἀφιλόξενη στάση στὴ Βηθλεὲμ γιὰ τὴν φιλοξενία τῆς Παρθένου Μαρίας μετὰ τοῦ μνηστῆρος καὶ προστάτου αὐτῆς Ἰωσήφ, ἦταν μαζὺ μὲ τὸν διωγμὸ τοῦ Ἡρώδη κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, τὸ προανάκρουσμα τῶν διωγμῶν τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν διεφθαρμένη καὶ ἄθεη ῥωμαϊκὴ πολιτεία καὶ ἀπὸ πλῆθος ἄλλων ἐχθρῶν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες καὶ μέχρι σήμερα. 
Τέτοια ἡμέρα ποὺ εἶναι σήμερα, μὲ τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων, μὲ βράχο τῆς πίστεως τὴν Παναγία μας, μὲ τὴν συνοδεία τῶν ἀγγέλων, τὴν εὐσέβεια τῶν μάγων καὶ τὴν καθαρότητα τῶν ποιμένων, κάτω ἀπὸ τὸ ἀντιφέγγισμα τοῦ φωτεινότατου ἄστρου, σᾶς προσκαλῶ νὰ σπεύσωμε ὅλοι στὴ φάτνη τῆς Βηθλεὲμ γιὰ νὰ προσκυνήσωμε καὶ νὰ λατρεύσωμε τὸν νεογέννητο Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, καὶ μὲ ἕνα πέταγμα τοῦ νοῦ μας νὰ θεωρήσωμε ὅλη τὴν πορεία τῆς πίστεώς μας μέχρι σήμερα, ἐπὶ 2018 χρόνια. Μὲ τόσους διωγμούς, μὲ τόσους κινδύνους, δὲν εἶναι θαῦμα ἡ μαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τόσους πιστούς, μέσα στὸ σύγχρονο κόσμο; Διότι, ἀδελφοί μου, μὴν ἀμφιβάλλετε, ὅτι καὶ σήμερα ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία διώκονται στὸν τόπο μας. Ἡ λαίλαπα τῆς ἀθεΐας, προϊὸν τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινωνίας, πλήττει τὴν πατρίδα μας, τὴν Ἑλλάδα. Ἀδελφοί, «στήκετε καὶ κρατεῖτε τὶς παραδόσεις». Τὰ μικρά, ἀλλὰ καὶ τὰ μεγάλα προβλήματα τῶν κοινωνιῶν λύονται μόνο μὲ τὸν λόγο καὶ τὸ φρόνημα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς δικεήρυξε ἐνώπιον τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας. «Ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. Πᾶς ὁ ὤν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς» (Ἰω. ιη’ 37).

Ὡς ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἑπομένως, ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι ἐπάνω στὸ λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς ἱερᾶς Παραδόσεως, προσερχόμεθα καὶ σὲ τοῦτα τὰ Χριστούγεννα, προσκυνηταὶ τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Υἱοὺ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ στὴ φάτνη τῆς Βηθλεὲμ καὶ ὡς μόνιμα μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν εἰρήνη ὡς δῶρα πρὸς ὅλους τοὺς ἀδελφούς μας, συμψάλλομε στὴν Ἐκκλησία. «Τὰ σύμπαντα σήμερον, χαρᾶς πληροῦνται, Χριστὸς ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου». Ἀμήν.

Εὐλογημένα Χριστούγεννα, ἀδελφοί. 
Ἔτη πολλὰ καὶ Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος καινούργιος χρόνος. 
Χαίρετε καὶ ὑγιαίνετε. 

Εὐχέτης 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
+ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 

Happy

Happy

0 %

Sad

Sad
0 %

Excited

Excited
0 %

Sleepy

Sleepy

0 %

Angry

Angry
0 %

Surprise

Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *