Ο Μητροπολίτης

Βιογραφικό Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ

δεσποτης

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Θετταλίας, κ. Ἄνθιμος  (κατά κόσμον Διονύσιος Ρούσσας) ἐγεννήθη τῷ 1934 εἰς Σαλμώνην Ἠλείας. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Φιλοσοφικῆς καί Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1964, Πρεσβύτερος τῷ 1965, τῷ δέ 1974 ἐξελέγη καί ἐχειροτονήθη Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως. Τῷ 2004 κατεστάθη εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης. Διετέλεσεν: α) Φιλόλογος Καθηγητής Μ.Ε. β) Προϊστάμενος Ἱ.Ν. Ἁγίου Βασιλείου Ἀθηνῶν. γ) Συντάκτης τῆς «Φωνῆς Κυρίου» 1965-1972. δ) Γραμματεύς Τύπου Ἱερᾶς Συνόδου. ε) Διευθυντής Ὑπηρεσιῶν καί Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου Ἀποστολικῆς Διακονίας καί στ) Μέλος ἐπί τριετίαν τοῦ Ἐθν. Συμβουλίου Ῥαδιοτηλεοράσεως. Συνέγραψε καί ἐξέδωκε πολλάς μελέτας. Ἵδρυσε καί διηύθυνε τό περιοδικόν «ΓΝΩΡΙΜΙΑ» 1974-2004 καί τήν 1-9-2004 ἵδρυσε καί ἀπό τότε διευθύνει τό περιοδικόν «ΕΥΛΟΓΙΑ». Εἶναι ἐπίτιμος διδάκτωρ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Προεδρεύει τοῦ Χαρισείου Γηροκομείου, τοῦ Παπαφείου Ὀρφανοτροφείου, τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἱ.Μ. Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ», καί τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης.

Ὀνομαστήρια: 3 Σεπτεμβρίου.