Αγιορείτικη παρακαταθήκη

Περί της Τήρησις των Θείων Εντολών. Γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού

Η ενσάρκωση του Θεού Λόγου είναι μία κτίση ασυγκρίτως ανωτέρα της πρώτης, αποτελεί μια δευτέρα δημιουργία ασυγκρίτως μεγαλυτέρα της πρώτης. Στην μεν πρώτη πήραμε το «είναι», το όποιο δεν κρατήσαμε.    Διά της δευτέρας, της κενώσεώς Του, […]

Καμία εικόνα
Το Ευαγγέλιο της Κυριακής

Κυριακή της Απόκρεω

Μνεία τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 31 Ὃταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης […]