Τελευταία άρθρα

Το Κήρυγμα του Ευαγγελίου (Ε΄ Λουκά) Λουκ. ιστ΄19-31

“Ἄνθρωπος τις ἦν πλούσιος, καί ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καί βύσσον εὐφραινόμενος καθ’ ἡμέραν λαμπρῶς” (Λουκ. Ιστ΄, 19) Ὁ Κύριος, μέ τόν παραβολικό του λόγο, κάνει μιά “ἀνατομία” τοῦ ἀτομισμοῦ. Παρά τό γεγονός ὅτι ἔχουμε χαρακτηριστική λιτότητα […]